Lietuvos "vaiko teisių" specialistai vaikus pardavinėja organų prekybai

Autorius: Pranis Valickas Šaltinis: https://douktris.wordpress.com... 2018-02-11 00:13:12, skaitė 23152, komentavo 17

Lietuvos

Dovilė Šakalienė trykšta džiaugsmu

Justitia juvenalis

Anksčiau tai buvo teisinės sistemos dalis skirta nepilnamečių nusikalstamai veiklai stabdyti ir pedagoginių reabilitacinių priemonių visuma nepilnamečiams auklėti. Vakaruose naudoja lotynišką sąvoką „justitia juvenalis“, o rusai rašo“juvenalnaja justicija“ (ювенальная юстиция) – aš nežinau kaip ją vadinti lietuviškai, todėl išverčiau pažodžiui, t.y. jaunimo teisė. Dabar prie viso to pridėjo „vaikų ir nepilnamečių teises“ ir tų teisių apsaugos sistemą.

„Vaikų teisių“ apsaugos sistemą sudaro:

  • Parlamentai apibrėžia vaikų teises ir priima vaikų teisių apsaugos įstatymus
  • Vaikų teisių mokytojai dirba švietimo sistemoje
  • Vaikų teisių apsaugos tarnybos prižiūri vaikų teisių vykdymą ir kartu su policija suiminėja vaikų teisių pažeidėjus
  • Teismai teisia vaikų teisių pažeidėjus ir iš jų atiminėja vaikus
  • Atimtus vaikus auklėja ir augina vaikų namai arba juos įvaikina.Vaikų teisė yra neseniai atsiradusi naujovė. Todėl būtina su ja susipažinti.

Visuose šalyse įvedinėjant „vaikų teises“ oficialiai šnekama, kad tuo siekiama saugoti vaikų sveikatą pagerinti jų gyvenimo sąlygas ir suteikti daugiau galimybių tobulėti. Tačiau susipažinus su tomis teisėmis ir jų saugojimo būdu iš arčiau matyti visai kiti tikslai.

Pas mus Lietuvoje jau ne vieneri metai kaip yra vaikų teisių mokytojai, vaikų teisių apsaugos tarnybos ir jiems reikalingi įstatymų aktai. Kada tai prasidėjo tiksliai negaliu pasakyti.

Kokius įgaliojimus turi vaikų teisių apsaugos specialistai?:

1. Vaikų teisių apsaugos specialistai turi teisę rinkti informaciją apie vaikus, tėvus, šeimas, t.y. apie žmonių asmeninį ir šeimyninį gyvenimą. Lietuvos Respublikos konstitucijos 22 straipsnis teigia: „Žmogaus privatus gyvenimas neliečiamas… Informacija apie privatų asmens gyvenimą gali būti renkama tik motyvuotu teismo sprendimu ir tik pagal įstatymą. Įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį gyvenimą, kėsinimosi į jo garbę ir orumą.. Vadinasi vaikų teisių apsaugos įstatymas leidžia vaikų teisių apsaugos specialistams nesilaikyti konstitucijos; įstatymas iš anksto į vaikus ir jų tėvus žiūri kaip į nusikaltėlius. O kur konstitucijos garantuota nekaltumo prezumpcija?

2. Vaikų teisių apsaugos įstatymuose surašytos tokios teisės, kurių nėra nei konstitucijoje, nei papročiuose. Vienintelis dalykas ko iš vaikų reikalauja konstitucija: 38 straipsnis. Vaikų pareiga – gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir tausoti jų palikimą.

Tėvams konstitucija garantuoja: 26 straipsnis. Tėvai ir globėjai nevaržomi rūpinasi vaikų ir globotinių religiniu ir doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus. 38 straipsnis. Tėvų teisė ir pareiga – auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikant.

Apie jokias kitokias vaikų teises konstitucijoje nerašoma. Vadinasi visos kitos vaikų teisės, kurias saugo „vaikų teisių apsaugos tarnybos“ yra antikonstitucinės. Matome – konstitucija garantuoja, kad iš valstybės pusės negali būti jokio kišimosi į šeimos gyvenimą ir į vaikų auklėjimo dalykus – vaikus šeima auklėja pagal tradiciją ir savo įsitikinimus. Vadinasi „vaikų teisių apsaugos tarnybos“ neturi konstitucinių teisių kištis į vaikų auklėjimą. Konstitucija išvis jokių vaikų teisių nepripažįsta. Joje yra tik vaikų pareigos.

3. Vaikų teisių apsaugos tarnybos turi teisę bausti tėvus. Apie tai kas turi teisę bausti žmogų konstitucijoje rašoma sekančiai: 109 straipsnis. Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. 20 straipsnis. Nusikaltimo vietoje suimtas asmuo per 48 valandas turi būti pristatytas į teismą, kur sulaikytajam dalyvaujant sprendžiamas sulaikymo pagrįstumas. Jeigu teismas nepriima nutarimo asmenį suimti, sulaikytasis tuojau pat paleidžiamas. Matome – netgi suėmimo klausimą sprendžia tik teismas. Tik teismas skiria ir visas kitas bausmes. Dar kartą matome, kad vaikų teisių tarnybos pažeidinėja konstituciją.

4. Sukurta visa vaikų teisių tarnybų sistema. Konstitucijoje yra išvardintos visos valdžios įstaigos, jų teisės, pareigos ir įgaliojimai, bet vaikų teisių apsaugos tarnybų nėra. Vadinasi jos yra antikonstitucinės.

5. Vaikų teisių apsaugos tarnyboms tarnauja žiniasklaida. Ji dažnai skelbia aliarmą – smurtas šeimoje. O kas gi ten atsitiko? Tėvas ar mama subarė savo atžalą — o skalambijama smurtas šeimoje. Primenu, kad kištis į šeimos reikalus konstitucija draudžia taip pat ir žiniasklaidai. Bet žiniasklaida varo propagandą nukreiptą prieš šeimą, prieš tėvų teises ir pareigas, o taip pat ir prieš vaikų pareigas. Vadinasi ji irgi daro nusikaltimą.

Išvada — sukurta neteisėta, antikonstitucinė struktūra ir teisinė sistema nukreipta prieš šeimą ir siekianti atimti iš šeimos vaikų auklėjimo teisę.

Vaikus pardavinėja organų prekybai

Žinoma tiesa: „Vaikai mūsų ateitis“. Vadinasi kokie mūsų vaikai tokia ir ateitis. Su tuo niekas nesiginčija. Liberalai visame pasaulyje stumia ateities projektą (Foresight project) „Vaikai 2030“. Šis projektas vykdomas JAV ir daugelyje Europos šalių. Projektas (Foresight project) stengiasi suburti įvairius žmones, organizacijas ir valstybes iškeltiems keliems dešimtmečiams į priekį tikslams įgyvendinti. Kadangi projektas vadinasi „Vaikai 2030“, vadinasi pagrindinis jo taikinys vaikai. Jei taip rūpinamasi vaikais ir tas rūpestis turi būti ir visuomeninių organizacijų, ir valstybių pagrindinis užsiėmimas, tai tada nuostabu! Ar gali būti dar geriau? Neskubėkite džiaugtis. Projekte nerasite vaikų sveikatos pagerinimo programų; nerasite patriotinio auklėjimo ir dorovinio auklėjimo taip pat, kaip ir kultūros programų ten nėra.

Oficialus projekto tikslas „vyraujančios visuomenėje ideologijos pakeitimas“, nes „atėjo laikas pakeisti pasenusias vaikų auklėjimo tradicijas“. „Pasenusiomis“ ir „trukdančiomis vaikų vystymuisi“ tradicijomis laikomos visos vaikų auginimo ir auklėjimo tradicijos, kuriomis remiasi normali šeima. Tai, kad tėvai myli savo vaikus ir kad vaikai turi augti šeimoje laikoma beviltiškai pasenusiu dalyku. Taip pat pasenęs dalykas pasirodo ir tai, kad kiekvienam vaikui reikalinga suaugusiųjų globa ir priežiūra. Suaugusieji matai visi laikosi vienos krypties, t.y. riboja vaiko laisves; tėvai, mokykla kaip tik įmanydami saugo vaikus nuo blogio, netikrų vertybių, blogos kompanijos, narkotikų, ištvirkimo ir panašiai.

O tai, anot „ateities projekto“, yra labai blogai ir nešiuolaikiška. Projektas reikalauja neriboti „vaikų kompetencijos“ (vaikas turi teisę pats viską išbandyti ir atsirinkti savarankiškai kas jam labiau patinka); reikalauja leisti vaikams patiems „tobulintis“ taip kaip jiems patinka ir pasirinkti ką nori (neriboti pasirinkimo). Taip pat projektas reikalauja neleisti suaugusiems kištis į vaiko pasirinkimą, nes suaugusieji savo pamokymais amžinai riboja „vaikų teises“. Tvirtinama, kad tradicinė šeima yra beviltiškai pasenęs dalykas ir iki 2020 metų turi būti įstatymiškai sulyginta su kitomis šiuolaikinėmis šeimos formomis (pavyzdžiui vienos lyties asmenų šeima). Todėl reikalaujama, kad vaikai būtų auklėjami ne šeimoje, o „auklėjimo bendrijose“, klubuose, vaikų organizacijose.

Projektas savo tikslų neslepia. Jo tikslas iš mūsų vaikų padaryti konkurencingą „žmogiškąjį kapitalą“. Pagal liberalų dievinamą „rinkos ekonomikos“ principą į žmogų žiūrima ne kaip visuomenės narį, o kaip į „žmogiškąjį kapitalą“, kaip į kažkokią kažkiek kainuojančią materialinę vertybę, kuri savo savininkui gali duoti pelną – didesnį ar mažesnį. Todėl vaiką reikia anot liberalų auklėti ne dorovės, teisingumo ir tradicijų dvasia, o padaryti iš jos daiktą, iš kurio galima būtų gauti kuo daugiau pelno. Kad karvę galėtum melžti, ją reikia šerti. Kad mašina važiuotų, ją reikia remontuoti ir įpilti kuro. Tai ir mūsų vaikai 2030 metais jau bus užaugę ir turi būti jau tapę „žmogiškuoju kapitalu“ tinkamu eksploatuoti ir duodančiu didelį pelną.

„Ateities projektas“ skelbia, kad dabartinė švietimo sistema yra pasenusi.

Anot jo mokėti mąstyti ir analizuoti nereikia. Užtenka tik mintinai išmokti kai kuriuos dalykus. Dabar taip jau ir pradedama daryti. Projekte teigiama, kad nuo 2014 metų švietimas ir mokymas keisis iš principo. Nebus mokoma užsienio kalbų, nes bus pradėti gaminti „Vois translator“ – elektroniniai įrenginiai, sinchroniškai verčiantys iš bet kurios kalbos į bet kurią. Vaikai gyvens daugiataučiuose „vaikų miesteliuose“ ir naudodami elektroninį vertėją susikalbės nemokėdami kitų kalbų. Tokiu būdu kalbos barjero neliks.

Taip pat vaikai nepriklausys ir jokiai tautai, religijai ir kultūrai. Taip per prievartą siekiama suvidurkinti visą pasaulį ir kelis kartus sumažinti gyventojų skaičių. Šitaip perauklėtą ir sumažintą pasaulį valdys „žmogiškojo kapitalo“ savininkai – projekto sumanytojai. Tai ne fantastika, o visiškai oficialiai paskelbtas dokumentas, kurį pasirašė daug žinomų žmonių, tarp jų ir Nobelio premijos laureatų. Tas dokumentas yra „Humanistų manifestas – 2000“. Kas jo neskaitė, patariu perskaityti. Iš tiesų tai yra visuotinės globalizacijos manifestas, o anksčiau minėtas „Ateities projektas“ yra ne kas kita kaip viena Manifesto vykdymo programa (programų kuriama daugiau).

Tai dar ne viskas. Visas įdomumas dar prieš akis. Projekto sumanytojai teigia, kad iki 2025-2030 metų bus sukurtos mikroschemos (čipai), kurias bus galima implantuoti į žmonių smegenų žievę. Tada įvyks švietimo ir mokymosi revoliucija. Į smegenis įmontuota mikroschema turės ryšį su internetu, per kurį per dvi valandas bus galima į smegenis perrašyti milžinišką informacijos kiekį, t.y. visą žmogaus smegeninę perprogramuoti. Mokytis nereikės iš viso. Savaime suprantama, kad informaciją į smegenis pumpuos tas kas įsiuvo mikroschemą, o kadangi ji turės ryšį su internetu, tai per tą ryšį toks žmogus bus besąlygiškai valdomas ir paklusnus „žmogiškojo kapitalo“ savininkams, t.y. tiems kas valdo mikroschemų įsiuvimą. Reikia pastebėti, kad teisę spręsti implantuoti vaikui mikroschemą ar ne turės ne tėvai, o tie „specialistai“-auklėtojai, kurių rankose atsidurs vaikai po to kai „jaunimo teisės“ organai atims vaikus iš tėvų už „netinkamą išlaikymą“ ir „netinkamą auklėjimą“. Taigi sprendimo teisę turės „auklėjimo bendrijos“. Taip bus gaminami biorobotai. Taip pat „auklėjimo bendrijos“ turės teisę duoti sutikimą daryti su vaikais bet kuriuos veiksmus net tada, kai vaikas į „auklėjimo bendriją“ „vaikų teisių gynėjų“ sprendimu bus patalpintas laikinai, t.y. keliems mėnesiams, o vėliau teismas vaiką gražins tėvams. Tėvai atgaus savo atžalą „pataisytą“ — su mikroschema galvoje.

„Ateities projektas“ numato, kad profesinis mokymas vyks per internetą įrašant į smegenis reikiamą informaciją. Taip bus galima paruošti bet kurios profesijos specialistą. Anot projekto apie 2025 metus mokyklos ir aukštosios mokyklos jau bus nereikalingos.

Vietoje mokytojo – kuratorius (savaime suprantama irgi su čipu galvoje – čia rizikuoti jokiu būdu negalima!) auklės vaikus ir duos jiems mokymosi užduotis. O kadangi projektas suteikia „visišką savirealizacijos laisvę“ kelyje į „asmeninę sėkmę“, tai kas iš vaiko išaugs tas ir išaugs. Ir, jei ne tas ko reikia projekto vykdytojams (jie yra kartu ir biorobotų savininkai), tai į galvoje esantį čipą visada galima pasiųsti atitinkamą signalą ir biorobotas-nevykėlis baigs savo egzistavimą.

Toliau dar gražiau. Apie 2030-sius metus naudojant genų inžineriją ir nanotechnologijas „žmogiškojo kapitalo“ formavimą planuojama pradėti jau gemalo stadijoje. Planuojama, kad vaikų sugebėjimus ir kitus duomenis bus galima užprogramuoti gemalo stadijoje ir tuomet bus galima pradėti pramoninę mažų biorobotų gamybą. Tokių mažųjų biorobotų auklėjimu ir auginimu užsiims auklės-robotai, kurie tuo metu irgi bus jau sukurti, o gimdytojai, po gimdymo taps visiškai nereikalingi.

Vienas žymiausių globalizmo teoretikų Zbignevas Bžezinskis rašė apie šalia vienas kito gyvenančius „kiborgus“ (arba kitaip biorobotus) ir „robotoidus“ (žmogaus pavidalo robotus). Tada visi galvojo, kad tai fantastika. Pasirodo ne! Kaip pasirodė, tuomet kalbėjo apie realius pasaulio perauklėjimo planus. Iš jų kilo „Ateities projektas“. Yra viena kliūtis – žaisdamas pagal projekto taisykles paauglys vieną kartą gali suvokti, kad jis užaugęs turės pereiti į diskriminuojamą „suaugusiųjų pasaulį“ ir jam gali kilti visai netinkamų projektui minčių. Tam atvejui projektas numato išeitį – anot projekto visi suaugusiais tampa labai skirtingu laiku. Vieni 14-os metų jau suaugę, kiti 30-mečiai dar vaikai ir gali likti „vaikų pasaulyje“. O per tą laiką projekto autoriai tikisi, kad jiems pavyks panaikinti visas valstybes ir išmarinti absoliučią daugumą suaugusiųjų arba juos pakeisti svetimšaliais imigrantais, kuriuos, svetimoje jiems šalyje, projekto autoriai tikisi valdyti kaip vergus, nes jie naujoje vietoje bus nespėję įleisti šaknų.

Projekto autoriai migrantams siūlys gauti pilietybę mainais už vaikų pagerinimą (čipizaciją). Kadangi migrantai turi daugiau vaikų, tai visuose „vaikų parlamentuose“ diktuojančiuose „suaugusiųjų pasauliui“ kaip tas turi gyventi ir užtikrinti „vaikų pasaulio“ gerovę greitai ims vyrauti čipizuoti migrantų vaikai. „Vaikų parlamentų“ kūrimą irgi numato „Ateities projektas“. (Lietuvos mokyklose jau veikia „mokinių parlamentai“ kurie diktuoja mokytojams kaip jie turi auklėti mokinius). O čipizuotiems „vaikų parlamentams“ greičiausiai ims vadovauti iš užsienio atsiųsti „auklėjimo bendrijų“ specialistai. Vaikai išauklėti „auklėjimo bendrijose“ ir „vaikų pasaulyje“ greičiausiai visai neturės savo vaikų, nes jiems bus diegiamos visiškai kitos tradicijos ir jie bus nuteikinėjami prieš šeimos sukūrimą. Juk „asmeninę sėkmę“ gaudant bet kokia kaina, ją lengviau pagauti ir daugiau pinigų užkalti neauginant šeimos, o užsiėminėjant „saugiu seksu“, kurį vaikams skiepys per „lytinio švietimo“ pamokas. O be to „ateities projekte“ yra numatyta prievartinė vaikų sterilizacija, kuri bus atliekama „auklėjimo bendrijose“ ir „vaikų pasaulyje“, į kuriuos nei suaugusieji, nei tėvai nebus įleidžiami. Ten viešpataus „specialistai“.

Kad jaunimas negimdytų vaikų, jiems jau pradėti gaminti kalbantys ir judantys seks-robotai, jau sukurta kiber-sekso technologija (prijungiami elektroniniai davikliai jaudinantys jautrias smegenų zonas reguliuojančias lytinį aktyvumą ir imituojamas lytinis pasitenkinimas). Tokiu būdu per vienos kartos gyvenimą gali atsitikti, kad bus sunaikinta absoliuti bet kurios tautos dauguma, jei tik bus leista liberalams vykdyti projektą, o gal būt tai gali atsitikti netgi ir anksčiau.

Nėra jokios abejonės, kad kai kurios šeimos priešinsis. Bet iš tokių užsispyrusių „atsilikėlių“ vaikus pradės atiminėti naudodami „vaikų teises“ ir „jaunimo teisę“ arba „už netinkamą išlaikymą“, arba „už netinkamą auklėjimą“. Tai yra universalios priemonės leidžiančios apkaltinti bet ką už bet ką. (Lietuvoje tam tikslui jau sukurtos vaikų teisių apsaugos tarnybos). Atimti vaikai bus atiduoti „specialistams-auklėtojams“ ir apgyvendinti „auklėjimo bendrijose“ ir „vaikų pasaulyje“, kur visą vaikų likimą ir kartu sterilizacijos reikalus spręs „specialistai“.

"Humanistų manifestas — 2000"

Humanistų-liberalų veikla vis plečiasi. Humanistų manifesto — 2000 autoriai yra „Tarptautinė humanizmo akademija“ (International Academy of Humanism), “Tarptautinė etinė humanistų sąjunga” (International Humanist and Ethical Union) ir kitos smulkesnės humanistų organizacijos, o manifesto sudarymui vadovavo ir jo užsakovas yra JTO (United Nations) ir UNESCO (angl. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija). O mes jiems mokame pinigus.

Humanistų manifestą plačiai reklamuoja MIP (Masinės informavimo priemonės) ir jį pasirašė daug žinomų žmonių. Humanistų manifestas yra ne kas kita, o „pasaulio globalizacijos“ projekto ideologinis pagrindimas. Todėl jį reikia labai atidžiai perskaityti, nes kitaip nežinosi kodėl vyksta tokie dalykai, kurie dabar kaip tik ir yra vykdomi.

„Humanistų manifesto – 2000“ pagrindą sudaro trys principiniai uždaviniai:

1. Žemės gyventojų skaičių sumažinti kelis kartus, kad likusiems „išrinktiesiems“ gamtos turtų užtektų tokiam gyvenimo būdui ir švaistymui, kaip dabar daroma „Vakaruose“, t.y. vakaruose išlaikyti tokį vartojimo lygį koks yra dabar.

2. Sunaikinti visas tautines valstybes, tautų tradicijas, kultūrą ir visas religijas, o visus nesunaikintus žmones suvidurkinti – sukurti „pasaulio pilietį“. Sunaikinus valstybes visą pasaulį, visus pasaulio gamtos turtus valdys „pasaulio vyriausybė“. Ji vienintelė turės įstatymų leidybos teisę, o taip pat teisę teisti ir bausti.

3. Visuotinis dorovės normų pakeitimas, o faktiškai tai reiškia jų panaikinimą. „Asmens laisvės“ suabsoliutinamas nuo pat vaikiško amžiaus reiškia, kad vaikų auklėjimas paliekamas išimtinai patiems vaikams – jie patys turėsiantys nuspręsti kas yra gėris ir kas blogis. Visiems kitiems (šeimai ir visuomenei imtinai) siekiama uždrausti kištis į vaikų auklėjimą, o taip pat ir net jį svarstyti.

Kad būtų įgyvendintas toks pasaulinio mąsto planas, savaime suprantama reikia sunaikinti viską kas ugdo jaunimą — šeimą, tautos ir valstybės tradicijas, kultūrą, dorovę ir visas religijas. Toks planas. Dabar pažiūrėkime kaip jis vykdomas:

1. Daroma viskas, kad nauji vaikai neišvystų pasaulio šviesos – skatinama daryti abortus, visuotinai naudoti kontraceptikus, propaguojamos vienos lyties šeimos (homoseksualizmas, nes uždrausti mylėtis neįmanoma — lytinio potraukio jausmas nenugalimas). Taip pat propaguojamos bevaikės šeimos arba gimdyti ne daugiau kaip vieną vaikelį. Tuo užsiima gimstamumo ribojimo programos ir šeimos planavimo organizacijos, nors oficialiai jos skelbiasi dideliais šeimos draugais ir pagalbininkais.

2. Tiems vaikams, kurie nežiūrint visų trukdymų gimė, per prievartą brukamos tvirkinimo ir dorovės naikinimo programos. Jos didžiausią poveikį daro ankstyvoje vaikystėje. Todėl visur į mokyklų programas liberalai įvedinėja „lytinio švietimo“ programas. Jos pradeda vaikus „šviesti“ nuo 5-8 metukų amžiaus. Lygiagrečiai vaikams ir jaunimui peršamas kitas gyvenimo stilius, kurio tikslas siekti kuo daugiau malonumų. Propaguojami pasilinksminimai (dabar paplitusiu žargonu vadinami „tūsai“ ar „tusovkės“) kur platinami tabakas, alkoholis, narkotikai, skatinama užsiimti saugiu seksu (naudojant kontraceptikus). Tokių „tusovkių“ pasekmes jau pastebėjo gydytojai: ketvirtadalis „lytiškai apšviestų“ berniukų nesulaukę pilnametystės turi didelių bėdų su potencija, o 40% merginų iš viso negali pastoti ir turėti vaikų (cheminė kastracija nuo kontraceptikų).

3. Kaip privalomas „europietinės tolerancijos“ dalykas iš visų reikalaujama beribės tolerancijos visiems neigiamiems reiškiniams, kuriuos smerkia visos religijos ir visų tautų papročiai. Tokios „tolerancijos“ įvedimo būtinybė žmonėms aiškinama, kad reikia užkirsti kelią „nacionalinei neapykantai ir nesantaikai“, bet po to po truputį įvedinėjama tolerancija ištvirkėliams, homoseksualistams, pradedama reikalauti toleruoti „vienos lyties asmenų šeimas“, sudaromos palankiausios sąlygos homoseksualistų gyvenimo būdui propaguoti, leidžiama homikams auklėti vaikus švietimo įstaigose ir įsivaikinti. Galutinis tokios „tolerancijos“ tikslas pasiekti sodomitų skaitlinės persvaros visuomenėje (sodomitai – visų rūšių išrvirkėliai, homoseksualistai, pedofilai, nekrofilai, lesbietės ir kitokie šliundros).

Tada pagal demokratinį principą jie būdami daugumoje bus paskelbti normaliais, o kiti psichiniais ligoniais. O sodomitus pasaulio vyriausybei bus labai lengva valdyti. Kad žmonės-vergai galutinai neišnyktų, numatyta surogatinė motinystė (kai moteriai į gimdą implantuojamas svetimas mėgintuvėlyje apvaisintas gemalas, o moteriai už jo išnešiojimą ir pagimdymą mokami pinigai, bet pagimdžiusi moteris netenka visų teisių į jos išnešiotą kūdikį). Tokie dalykai jau yra daromi. Faktiškai surogatinė motinystė reiškia žmonių veisimą panašiai kaip fermose veisiami paršeliai. Kai kuriose šalyse surogatinė motinystė jau įteisinta.

4. Kitas būdas kaip iškrypėliai gaus „įpėdinius“ yra atimtų vaikų įsivaikinimas. Vaikai bus atiminėjami iš normalių šeimų „jaunimo teisės“ ir „vaikų teisių apsaugos sistemos“ pagalba. „Jaunimo teisėje“ numatoma, kad tėvai neturi teisės pasipriešinti. „Jaunimo teisė“ neleidžia nuteisti ir nubausti asmenų iki 18 metų amžiaus, kad ir ką jie bepadarytų. „Vaikų teisių apsaugos sistema“ ir „Vaikų teisių apsaugos tarnybos“ mokyklose įvedinėja „vaikų teisių pamokas“ (dažnai slapta nuo tėvų). Pasirodo „vaikų teisė“ yra tai, kad prieš juos negalima pakelti balso, palikti vienus be priežiūros, neduoti pinigų, versti susitvarkyti savo daiktus, apriboti savarankišką pasirinkimą (pavyzdžiui žiūrėti pornografiją, bendrauti su bloga kompanija, negalima drausti ankstyvų lytinių santykių ir t.t.). Vaikų teisių mokytojai nuteikinėja vaikus prieš savo tėvus ir ragina juos skųsti. Anot „vaikų teisių gynėjų“ tėvai jokių teisių neturi; taip pat jie neturi ir nekaltumo prezumpcijos, o turi tik prievolę viskuo aprūpinti savo atžalas.

Vaikams aiškinama kam ir kaip jie turi skųsti savo tėvus ir kaip priversti juos, kad vykdytų visas vaikų užgaidas. Jei tėvai nepaiso vaikų reikalavimų, vaikai mokomi kaip tėvus „pamokyti ir pasodinti ant narų“ ir kaip galima gauti kitus „gerus tėvus“. Tam tikslui planuojama kiekvienoje mokykloje pasodonti „vaikų teisių įgaliotinius“, kurie rinks vaikų skundus ir duomenis apie tėvus, o surinktą medžiagą perdavinės specialiems teismams sprendžiantiems „vaikų teisių“ pažeidimo bylas. Specialus „vaikų teises“ ginantis teismas spręs kas labiausiai atitinka „vaiko interesus“, o tėvus pažeidusius „vaiko teises“ galės bausti net laisvės atėmimu ir visam laikui atimti vaikus. Šio teismo sprendimas bus neskundžiamas.

Jau kai kurių šalių mokyklose vaikai verčiami pildyti anketas, kur yra klausimai apie šeimą, jos materialinę padėtį, vaiko santykius su tėvais, kaip tėvai vaiką baudžia ar bara, stato į kampą ar muša, kaip žlugdo „vaiko asmenybę“… Kitaip tariant, slapta nuo tėvų renkama visapusiška informacija apie šeimą ir tėvus, t.y. ką draudžia daryti konstitucijos. Taip ruošiama medžiaga leidžianti „vaikų teisių gynėjams“ įsibrauti į bet kurią šeimą ir atimti iš jos vaikus. Taip pat anketoje reikalaujama, kad vaikai rašytų kuo tėvai užsiima. Žinodami tokią informaciją „vaikų teisių gynėjai“ gali tėvus šantažuoti, reikalauti kyšių… Iš to jie turės aukso kasyklą. Reikia įsidėmėti, kad „vaikų teisių gynėjai“ naudodamiesi vaikų naivumu renka žinias apie kiekvieną žmogų – tai visuotinis šnipinėjimas. O kas ir kur tas žinias panaudos?

5. Geriausias narkotikų pardavėjas yra tos pačios amžiaus grupės žmogus. Kai kuriose šalyse už narkotikų prekybą į kalėjimus sodina nuo 16 metų amžiaus (Lietuvoje irgi taip buvo). Bet 16-18 amžiaus jaunuoliai neklauso jaunesnių už save 13-15 metų paauglių ir narkotikų platinimas stringa. „Jaunimo teisė“ skelbdama, kad iki 18 metų jaunuoliai negali būti baudžiami kad ir ką bedarytų, šitą problemą išsprendžia. Vadinasi narkomafija gaus nebaudžiamų narkotikų pardavėjų ir 16-18 metų jaunuolių – galimų vartotojų rinką. Grynai pagal rinkos ekonomikos dėsnius. Bus jaunuolių į pilnametystę įžengiančių su didele banditizmo praktika. Europos Sąjunga ir iš Rusijos reikalauja vaikų iki 18 metų amžiaus nebausti nė už ką.

6. Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja {Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE)} “išsukinėdama rankas” norintiems tapti tikrais europiečiais juos skubina lytinius iškrypėlius pripažinti normaliais žmonėmis, leisti kurti vienos lyties asmenų šeimas ir tokioms šeimoms leisti įsivaikinti. „Tarptautinė šeimos planavimo federacija“ reikalauja, kad visos šalys, kur yra įsteigti vietiniai „šeimos planavimo organizacijos“ skyriai, mokyklose vaikams nuo 10 metų amžiaus įvestų „lytinio švietimo“ pamokas ir svarbiausia, kad per pamokas vaikai suprastų kas yra lytinis pasitenkinimas.

Galima būtų tęsti toliau, bet to kas pasakyta jau užtenka, kad suprastum – „vaikų teisių gynėjai“, „jaunimo teisės specialistai“, „lytinio švietimo mokytojai“, kovotojai už „seksualinių mažumų teises“ ir „beribės tolerancijos skelbėjai“ daro tą patį darbą pagal vieną ir tą patį planą ir siekia vieno tikslo. Tas tikslas vaikų ir jaunimo tvirkinimas, narkotizacija, dorovės sunaikinimas ir galiausiai visuomenės ir valstybės žūtis.

Liberalizmas brukamas visoms tautoms ir valstybėms ir visur sėja mirtį. Todėl bekompromisinė ir visuotina kova prieš jį yra visų bendras reikalas, visų – ir šeimos, ir tautos ir valstybės išgyvenimo laidas yra tik pergalė prieš liberalizmą.

vaiku grobike Dovilė Šakalienė